Perry – Tuscarora Mountain

Tuscarura Mountain

Ickesburg, Tuscarora Mountain

7/5/1968

Photo number: B2-J01-05-07