Perry – Sherman Creek

Sherman Creek

Sherman Creek, Blain

1/29/1971

Photo number: B2-J01-09-14