Lebanon – Graveyard at Shirk’s Church

Graveyard at Shirk’s church east of Grantville

3/31/1977

Photo Number: B2-I01-06-06